Řeka Moudrosti

Tento projekt je v tuto dobu v přípravné fázi. Bude přinášet inspiraci k zamyšlení nad moudrými odkazy z naší historie.

Vyzývá všechny, kdo chtějí objevovat moudrost i zkušenost našich předků a vyzdvihnout ji v myšlenkách, slovech i činech na Řece Moudrosti.

Nalezněme cestu kudy a jak dál v dnešním labyrintu dnešní společnosti.

Naslouchejme hlasům řeky moudrosti, hledejme a nalézejme moudrá slova v poznání pravdy. Usilujme o to zaslechnout slova, která vítr neodnese, oheň nespálí a země nepohltí. Čerpejme z minulosti, z moudrého osvícení předků naší země.

Řeka Moudrosti tiše protéká krajinou, omývá nábřeží velkých měst, stejně tak jako navštěvuje návsi těch nejmenších, nejvzdálenějších vesniček.

To proto, aby sdělila v dnešním čase svá tajemství a poznání ku pomoci nám všem.

 

“Shromažďujte si poklady moudrosti, 
neboť jejím vlastnictvím je mnohopanování.”  
Karel IV.

“Celá výchova a vzdělání má vést k tomu, 
aby měl člověk duši otevřenou.” 
J. A. Komenský

“Trpělivost, pokora, milosrdenství, tichost, 
pokojnost, snažnost, opatrnost, věrnost, 
skrovnost, čistota, a když také věci jsú v lidech, 
také tomu říkáme spravedlnost. 
Neb skrze ty ctnosti je člověk spravedliv.” 
Petr Chelčický

“Stav světa je změnitelný,  
stav světa není definitivní,  
svět bude proměněn.” 
J. A. Komenský

“Pravda vítězí, slyšte, jak je živá,  
jak se vlní a mluví, střežte ji 
a odevzdávejte neposkvrněnou  
příštím pokolením.” 
T. G. Masaryk