Preambule

Aliance volné a svobodné spolupráce v rámci osvěty v kulturním a duchovním směřování lidské společnosti

Ve vědomí potřeby stálého hledání smyslu života člověka, jakožto sebevědomé bytosti duchovního původu, a následného rozšiřování tohoto již dohledaného poznání k srdcím dalších lidí, shodují se všichni níže podepsaní na spolupráci a vzájemné podpoře v osvětově vzdělávacím kulturním, sociálním a ekonomickém působení, jehož cílem je zlepšování životních podmínek člověka jakožto jednotlivce v rodině, v obci, ve státě a také v globálním propojení s ostatními spolulidmi ve všech národech a světadílech.

Výchozím základem této spolupráce je dobrovolnost všech zúčastněných, vzájemná ochota pomáhat si, navzájem se respektovat, držet si vůči sobě úctu, smírnost, a ve společném jednání hledat vždy ve všem věcnost a spravedlnost.

Motivem k tomuto úsilí je touha po kulturnosti a stálém vzdělávání se ve všech souvislostech přibližujících člověka k moudrosti, ušlechtilosti, soucitu, naději.

Významným směrníkem usilování a rozvíjení osvětového působení je Cesta Cti, jakožto cesta osobní příkladnosti člověka ve společnosti, kdy vědomí člověka sobě vlastním osobitým způsobem uznává výchozí zdroj vědění, moudrou tvůrčí sílu, již pojmenovává podle svého poznání. Z tohoto poznání odvozuje pak, jako něco přirozeného, respektování svých práva a povinností v živote.

Spolupracovníci České konference chápou osobní zodpovědnost v rozměru, jenž v přirozeném rozhledu přesahuje hranice nynějšího života.

Toto vnímání zodpovědnosti obsahuje tedy v sobě i rozměr osobnosti, který nese v sobě všechny předpoklady naplňování etických -Iiterou zákonů nezachytitelných – projevů lidství. Z bohatství tohoto poznání se také odvíjí hledání cest k druhým lidem, které ve svém obsahu i způsobu uskutečňování jsou povzbudivé, přinášející pozitivní realizovatelné výhledy a řešení, obnovující přirozeně činorodý společenský život, naplněný čistou tvůrčí energií každého jednotlivého člověka.

Aliance České konference je nabídkou pro všechny, kdo cítí potřebu změny k lepšímu, důstojnějšímu životu.

Tato nabídka ke spolupráci má za cíl povzbudit etické a morální síly v člověku, probudit v něm vůli a odvahu k připojení se v duchu uvedené Preambule k pozitivnímu pokroku života ve společnosti.

Každý může měnit přítomnost a budoucnost k lepšímu! v Kutné Hoře 12.2.2011