Česká Konference – tiskové prohlášení pro média

Myšlenka vzniku České Konference se zrodila na podzim roku 2009 jako výsledek shody několika jednotlivců o potřebě vytvoření diskusní platformy, reagující na aktuální společenskou situaci a současně uvažující o možných výhledech jejího řešení. Na rozdíl od politických stran, směrů, hnutí a církví, poskytuje Česká konference možnost nezávislého vystoupení všem osobnostem, které se zabývají otázkou lidské společnosti, jejího dnešního vývoje z pohledu etiky a duchovního poznání.

Jako výchozí základ, od kterého usiluje odvíjet své úvahy a výhledy, ustanovila si Česká konference dílo Jana Amose Komenského „Obecná porada o nápravě věcí lidských“.

V duchu tohoto díla, o jehož nadčasovosti, a tím i aktuálnosti ve všech obdobích lidské společnosti jsou pořadatelé České konference přesvědčeni, má se volně a svobodně, nenásilně odvíjet vše, co se ukáže jako pozitivní, obohacující, přinášející větší rozhled a poznání o životě člověka jako jednotlivce i přinášející poznání o smyslu celé společnosti, jakožto místa, kde se denně setkáváme, kde žijeme, a tím společně pracujeme a prožíváme časy lepší i horší.

Na rozdíl od již zmiňovaných politických a ostatních směrů kladou si pořadatelé jednu a zároveň jedinou podmínku, a to tuto: aby ti, kteří budou v rámci České konference hovořit, psát a působit dále viditelněji před lidmi, aby tito také prezentované hodnoty žili, a tím se stali ve svém úsilí o tyto hodnoty přirozenými příklady pro druhé, ve smyslu dokázání toho, že i dnes to jde – být člověkem morálním a etickým, že i dnes je možné být člověkem na jedné straně kritickým a reálným, ale zároveň člověkem majícím své srdce a své cítění na správném místě, ve všech okamžicích, kdy se máme z podstaty našeho přirozeného původu projevovat jako lidé ducha a citu.

Česká konference má za cíl mezi lidmi hovořit o morálních, etických, duchovních, tedy shrnutě chce hovořit o všech ušlechtilých hodnotách a předkládat je jako cestu pro pokrok kupředu ze stupně dnešního stavu společnosti ke společnosti hledící více na náš život na Zemi v širším kontextu, v kontextu duchovního základu člověka.

Za tímto účelem mají být také ve společnosti vedeny otevřené diskuze a porady, pro jejichž inspiraci má sloužit v průběhu následujících let, od roku 2009 do roku 2019, každoroční konání České konference, na kterou budou zváni hosté a přednášející z širokých řad české i zahraniční veřejnosti.
Věříme, že zmíněné úsilí postupně se formujícího, rozšiřujícího zástupu osobností přinese podnět k hlubšímu uvažování o smyslu života člověka jako jedinečné osobnosti také u většiny lidí v naší zemi. Věříme, že postupné nalézání smysluplnosti lidského života na Zemi povede i ke zlepšení vztahů, k probuzení větší zodpovědnosti celé společnosti ve vztahu ke všem vznešeným hodnotám a ušlechtilému bohatství, ať již jsou tyto lidského nebo přírodního druhu.

zakladatelé České konference
V Poděbradech, 21.3.2009