Naše vize

Cílem České Konference v období 2009 – 2019 je Obecná porada o historii, současnosti a budoucnosti ve směřování lidské společnosti.
Bez nároku na bezpodmínečné nalezení jednoznačných odpovědí na otázky…

Je pro člověka poznatelná a pochopitelná síla, která zformovala hmotný vesmír?

Jaký je smysl lidského života?

Je možné dosáhnout trvalého udržení harmonie a spravedlnosti v společenském životě?

Je možné žít bez sporů, válek a násilí? Jsme my lidé toho schopni?

… jsme si vědomi toho, že již samo otevření a poctivé zodpovídání těchto otázek vede člověka přirozeně, jako bytost kriticky přemýšlející a uvažující, současně pak jako bytost vládnoucí schopností citu, k posunu vpřed v jeho vnitřním i vnějším zušlechtění, v jeho vzdělanosti a vědomé zodpovědnosti.

Uvědomujeme si s přesvědčením vlastních načerpaných zkušeností, že stejně jako vzdělání, také i ryzí charakter, vnitřní zralost osobnosti člověka jsou nedílné součásti spolupodílející se na přiblížení poznání a také nakonec i naplnění shora zmíněných čtyř otázek. Vědomi si toho, že jedině osvícení je správnou cestou v pokračování přirozené evoluce života na Zemi, jsme připraveni napomáhat vzestupu lidské společnosti, jsme ochotni napomáhat hodnotám zformovaným ve slovech Cesty Cti, postupnému prostoupení hodnot těchto slov lidskou společností, a to skrze svoji osobní příkladnost.

Posláním České Konference je otevřít prostor ke vzájemné spolupráci na všech rovinách lidské společnosti, od rodiny přes školu a zaměstnání, až po uspořádání věcí veřejných a následně pak až k úrovni celospolečenského ovzduší vzájemné podpory a posily – tak, jak je to velmi názorně a inspirativně vykresleno např. v klasickém díle J. A. Komenského „Obecná porada o nápravě věcí lidských“.

Směřování České Konference i její snahou je pomoci ozdravění naší společnosti ve všech oborech lidského života. Pomoci nalézt chuť i odvahu spolupracovat a nacházet řešení bez ohledu na třídní, společenské, ekonomické, ale i duchovní rozdíly lidstva. Pevně věříme, že přes stále více se rozšiřující bezradné tápání všeobecného-společenského, politického i ekonomického vývoje východisko existuje.

Vše záleží jen na tom, budeme-li my sami chtít.

Jsme si jisti, že veliké množství lidí, i přesto, co všechno bylo za posledních 20 let v plíživém rozkladu hodnot postupně ztraceno, promarněno v šedi malých i velkých zklamání, nese v sobě trvalou vůli pro nalezení cesty opravdového obrození společnosti, pro naději.

Již ve čtyřech ročnících přinesla Česká Konference pro všechny zúčastněné hosty i přednášející krásné prožitky, že je to možné. Přijďte být součástí změny v naší zemi a společně s námi nalézat nové cesty „Kudy a jak dál“.

” Tato země volá po opravdových občanech, po rytířích naděje! ”

Povzbudivá slova ze skvělého vystoupení na ČK pana Zdeňka Mahlera.

Oslovujeme tímto všechny, kdo v sobě i v dnešní zrychlené době stále ještě chovají živou potřebu a touhu účinně pomoci současné společnosti k obnovení tradičních hodnot a spolu s tím i k uspořádání mezilidských vztahů jako základního pilíře pro možnost zdravého rozvoje lidské společnosti i každého jednotlivce v ní žijícího.